Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen in onze onlineshop gelden de volgende algemene voorwaarden. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Onder consument wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met SEEN IN IBIZA.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.

3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal of talen voor het sluiten van de overeenkomst: Nederlands

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden. Uw vorige bestellingen kunt u om veiligheidsredenen niet meer online inzien.

4. Leveringsvoorwaarden

Voor leveringen in Nederland en België brengen wij geen verzendkosten in rekening.

Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.

Wij leveren niet af op een postbusadres.

5. Betaling

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar:

Bancotact, Bank transfer, Giropay, iDEAL, ING Home’pay, KBC, Maestro, Mastercard, PayPal, SOFORT banking, Visa

Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online betaaldienst. Om het factuurbedrag te kunnen betalen moet u daar geregistreerd staan of zich eerst laten registreren, zich dan met uw inloggegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de webwinkel verzoeken we de betaaldienst de betalingstransactie in te leiden.

Verwerking van betalingen via PayPal Services
In samenwerking met de betaalservice MultisafePay bieden wij u verschillende betaalmethoden aan. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode wordt u na het plaatsen van de bestelling mogelijk doorverwezen naar de website van de gekozen betaalservice. Tijdens het bestelproces ontvangt u verdere instructies.

6. Eigendomsvoorbehoud

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald.

7. Garanties

De wettelijke garantie is van toepassing. Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.

8. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige door de koper of derden geleden of te lijden schade, van welke aard of omvang dan ook, samenhangend met of voortvloeiende uit de nakoming van de koop, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld en tenzij partijen contractueel anders zijn overeengekomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige door de koper of derden geleden of te lijden schade, die direct dan wel indirect te wijten is aan de onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door ons aan de koper geleverde informatie.

Indien en voor zover op ons enige aansprakelijkheid jegens de koper mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot het bedrag tot ten hoogste de bij factuur bepaalde tegenwaarde van de overeengekomen prestatie (exclusief BTW). Een reeks van samenhangende schadegevallen zal hierbij worden aangemerkt als één schadegeval.

Indien wij ter zake van enige schade waarvoor wij krachtens de overeenkomst met koper dan wel op grond van deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de koper hem ter zake volledig vrijwaren.

9. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.